dimarts, 24 de juliol de 2012

Comissió d'estudis

A les darreres eleccions als òrgans de participació de la UOC, vaig resultar elegit com a vocal de la Comissió d'Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació. 

L'elecció va ser de forma directa perquè érem menys els que ens presentàvem que els llocs a cobrir. Hauria preferit haver de fer campanya i presentar una proposta de treball que pogués votar qui decidís fer-ho. No va ser així però penso que si em vaig presentar he d'explicar perquè vaig fer-ho i quina crec que serà la meva feina en aquesta comissió els propers dos anys. 

Les tasques que es demanen als representants dels estudiants a les comissions són , sobre el paper o la pantalla, prou exigents: diuen que hem de ser dinamitzadors, interlocutors, corresponsables, representants formals i difusors. L'explicació de cada concepte, a l'apartat de Comissions, dins la pestanya de Comunitat del Campus Virtual. 

Provaré de fer aquestes cinc tasques tant bé com sabré i amb la dedicació que em permetin els estudis, la família i la feina.
Pels que no teniu temps de parar-vos a buscar la pestanya, us transcric el que diu:


QUINES SÓN LES FUNCIONS DELS REPRESENTANTS? 
1. Definició
Ser representant dels estudiants a la UOC implica:
 • Participar activament i implicar-se en la vida comunitària i associativa de la Universitat perquè els interessos i les opinions dels estudiants dels seus estudis no quedin aïllats, sinó que s'associïn amb d'altres (dinamitzador)
 • Fer arribar als màxims responsables dels estudis les opinions, els suggeriments i les inquietuds del col·lectiu dels estudiants pel que fa a les qüestions vinculades al desenvolupament de la docència mitjançant els canals i mecanismes establerts per aquesta finalitat (interlocutor)
 • Col·laborar decididament en ajudar a la Universitat a decidir què cal fer per millorar el seu funcionament (corresponsable)
 • Exercir les funcions que tenen encomanades actuant en representació del col·lectiu dels estudiants dels seus estudis. Substuir-los, en l'exercici dels seus drets, en l'acompliment dels seus deures, fent i actuant en lloc seu (representació formal / delegada)
 • Difondre l'activitat duta a terme en l'exercici de les funcions que tenen encomanades les comissions i ajudar a construir una cultura de participació a la UOC (difusor)
2. Drets i deures
 • Deure d'exercir el càrrec de membre de les comissions amb compliment estricte de la legalitat i d'acord amb aquest reglament.
 • Deure de recollir les propostes que els facin arribar la resta d'estudiants i traslladar-les, si escau, al president de la comissió.
 • Dret de rebre, d'acord amb el que preveuen els articles 6 i 11, la convocatòria de les reunions que contingui l'ordre del dia.
 • Dret de rebre amb prou antelació per a estudiar-la la informació necessària per a poder deliberar i prendre decisions en les reunions de la comissió.
 • Dret d'exercir el dret de vot i formular un vot particular, i també expressar el sentit del vot i els motius que el justifiquen.
 • Dret de formular precs i preguntes.
 • Dret d'obtenir la informació precisa per a acomplir les funcions assignades.
 • Deure de difondre els acords presos en la comissió entre la comunitat universitària.
 • Deure de preservar la confidencialitat de la identitat dels estudiants i de les dades personals que es puguin saber en el si de la comissió.
 • Deure de respectar el -i vetllar pel- compliment de la Carta de compromisos, les normes d'ús dels fòrums i la Normativa de drets i deures dels estudiants. 


Per vehicular aquesta participació he obert, entre altres coses aquest blog. 


Em podeu deixar comentaris als posts. O em podeu escriure als correus electrònics següents:

jbartomeu (cargolina) uoc.edu

bartomeu.gali (cargolina) gmail.com 


La meva idea és obrir etiquetes temàtiques. Algunes seran específicament d'assignatures. Altres seran de temes generals. I algunes seran específicament de temàtica de comissió. Espero que aquest espai us serà útil.
Tota la informació sobre les comissions d'estudis, si esteu matriculats a la UOC la trobareu al Campus Virtual: Inici>Comunitat>Comissions.